Loometoetus

Loometoetus on mõeldud vabakutselisest loovisikust liikmele, kel puudub taotlemise hetkel püsiv tulumaksuga maksustatud sissetulek loometegevusest ning kel puudub toetuse saamise ajal kehtiv tööleping.
Enne loometoetuse taotlemist kontrolli üle, kas sinu viimase kolme aasta loometegevuse andmed Ettevõtjaportaalis on uuendatud ning ETTL-i liikmemaks tasutud.

2024. aasta loometoetuste rahad on kahjuks juba otsas.

2024. aastal saavad loometoetust taotleda:

Vabakutseline loovisik, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, peab vastama järgmistele tunnustele:
1. ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel ega ole avalikus teenistuses (taotlejal võib olla võlaõiguslik leping (nagu nt töövõtu-, käsundus-, litsentsi-, autorileping));
2. on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
3. ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (NB! akadeemilisel puhkusel olija ei või toetust taotleda, kuna ta on endiselt kooli nimekirjas);
4. ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5. ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6. ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;

Loometoetust ei saa taotleda isikud, kes on loometoetust saanud viimase 2 aasta jooksul, välja arvatud juhul kui nad on saanud 2023. aastal loometoetuse pikendamise avaldusele eitava vastuse vahendite puudumise tõttu, kuigi vastasid loometoetuse saamise tingimustele.


Alates 01.01.2024 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul või loometoetuse maksmise perioodil saanud tulumaksuga maksustatavat tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kokku kuni 410 eurot kuus (bruto)

Toetuse pikendamine:
Loometoetust saab ühe korra kuueks kuuks pikendada.
Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist. Juhul kui õigeaegselt esitatud pikendamise avaldusele on 2023. aastal saadud vastus, et taotleja vastab loometoetuse saamise tingimustele, kuid vahendid pikendamise taotluse rahuldamiseks puuduvad võib loovisik esitada 2024. aasta alguses uue pikendamise avalduse.

Mitmesse loomeliitu kuuluvad loovisikud:
Liikmetel, kes kuuluvad mitmesse liitu ja pole teinud avaldust, et kogu nende toetusraha arvestataks ühele liidule, on õigus saada toetust mitme liidu pealt kokku. LLSi järgi peab isik taotluses märkima teised liidud, kuhu ta kuulub. Loomeliidul on soovitatav kontrollida seda infot ka loomeliitude andmekogust.
Loovisik peab tegema taotluse kõikidesse liitudesse korraga ning toetuse määramise üle otsustamisel peavad liidud koostööd tegema, st otsustama ühiselt, kas isik vastab toetuse saamise tingimustele.
Positiivse otsuse korral maksavad kõik liidud loometoetust võrdsetes osades. Kogusumma peab seejuures vastama ühele isikule mõeldud loometoetuse summale.

Korduma kippuvad küsimused, seoses loometoetustega

Lisaks:
Õigus saada loometoetust on ainult nendel loomeliidu liikmetel, kelle andmed on esitatud registripidajale, see tähendab, et andmed Ettevõtjaportaalis on uuendatud.
Loomeliidul on kohustus taotlejale vastata 45 päeva jooksul peale avalduse esitamist. Loometoetus hakkab eraldamise korral kehtima tagasiulatuvalt taotluse tegemise päevast.
Taotleja kinnitab avaldust esitades, et vastab taotlemise tingimustele. Loomeliidu juhatuse liikmel on kohustus esitada maksuametisse ametlik päring kontrollimaks taotleja maksulaekumisi ning vajadusel pärida taotlejalt lisaandmeid kuna kõiki maksutulusid ei pruugita deklareerida. Loomeliidu juhatusel on kohustus taotlejale selgitada, et lisaandmete mitteesitamisel on loomeliidul õigus taotlust mitte menetleda.
Taotlejal on kohustus loomeliitu koheselt informeerida kui taotluse esitamisel kinnitatud vastamine taotlemise tingimustele on muutunud.
Valeandmete esitamisel peab toetuse saaja toetuse tagastama ning kaotab õiguse loometoetuse taotlemisele järgneva kolme aasta jooksul.
Loometoetuste ja loomestipendiumite määramise üle peab arvestust ja nende tingimuste täitmise eest vastutab loomeliidu juhatus.
Positiivsed vastused võib taotlejale kätte toimetada e-kirja teel, negatiivsed kirjalikult kättetoimetamise fikseerimisega, sest sellest hetkest hakkab jooksma vaide esitamise aeg.

Loometoetuse suurus on 2024. aastal 820 eurot kuus, millele lisaks tasub loomeliit sotsiaalmaksu ning tekib loometoetuse saajale ravikindlustus, mis kehtib kuni üks kuu peale loometoetuse saamise lõppu.

Loometoetuse maksmise kestus on 6 kuud järjest. Loometoetuse pikendamise avaldus eeldusel, et taotlemise tingimused ei ole vahepeal muutunud, tuleb esitada loomeliidule MITTE HILJEM KUI 30 PÄEVA ENNE TOETUSE MAKSMISE LÕPPU. Hiljem esitatud taotluste puhul on loomeliidul kohustus need läbi vaatamata jätta.

Rohkem infot KulMin kodulehelt: Vabakutseliste loovisikute loometoetus ja loomeliidud

Loometoetuse taotlemiseks:

  1. lae alla ja täida taotlusvorm ´Loometoetuse ankeet´(Microsoft Word fail);
  2. allkirjasta või digiallkirjasta ja saada e-kirja teel tantsuliit@gmail.com
Scroll to Top