Loometoetus on mõeldud vabakutselisest loovisikust liikmele, kel puudub taotlemise hetkel püsiv tulumaksuga maksustatud sissetulek loometegevusest ning kel puudub toetuse saamise ajal kehtiv tööleping.
Enne loometoetuse taotlemist kontrolli üle, kas sinu viimase kolme aasta loometegevuse andmed Ettevõtjaportaalis on uuendatud ning ETTLi liikmemaks tasutud.

2021. aastal saavad loometoetusi taotleda:

 • Vabakutselised aktiivset tegevusstaatust omavad loovisikud (liidu liikmed) vanuses 16 kuni vanaduspeansioni eani.
 • Liikmed, kes ei ole saanud vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul võlaõigusliku lepingu (näiteks töö-, müügi-, üüri-, käsundus- või töövõtulepingu) alusel loometegevusest tulu. Ehk pole vahet kas esitad taotluse 1. septembril või 30. septembril – tulu ei tohi olla saanud augustis (eelnenud kuul).
 • Liikmed, kel puudub kehtiv tööleping (sõltumata koormusest jms).
 • Liikmed, kes ei õpi õppeasutuses päevas õppes või täiskoormusega (sh akadeemilisel puhkusel olija).
 • Liikmed, kes ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses.
 • Liikmed, kes ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni.
 • Liikmed, kes ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.
 • Liikmed, kes ei saa töövõimetoetust rohkem kui vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest.

Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata:

 • Kuni 584 eurot brutotulu kuus võlaõigusliku lepingu alusel.
 • Tulumaksuseaduses nimetatud tulumaksuvaba tulu nagu näiteks riiklikud preemiad, elatis, päevaraha jms.
 • Töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 brutotulu kuus.
 • Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali toetusi ja loomeliidu loomestipendiumeid.

Lisaks:

 • Õigus saada loometoetust on ainult nendel loomeliidu liikmetel, kelle andmed on esitatud registripidajale, see tähendab, et andmed Ettevõtjaportaalis on uuendatud.
 • Loomeliidul on kohustus taotlejale vastata 45 päeva jooksul peale avalduse esitamist. Loometoetus hakkab eraldamise korral kehtima tagasiulatuvalt taotluse tegemise päevast.
 • Taotleja kinnitab avaldust esitades, et vastab taotlemise tingimustele. Loomeliidu juhatuse liikmel on kohustus esitada maksuametisse ametlik päring kontrollimaks taotleja maksulaekumisi ning vajadusel pärida taotlejalt lisaandmeid kuna kõiki maksutulusid ei pruugita deklareerida. Loomeliidu juhatusel on kohustus taotlejale selgitada, et lisaandmete mitteesitamisel on loomeliidul õigus taotlust mitte menetleda.
 • Taotlejal on kohustus loomeliitu koheselt informeerida kui taotluse esitamisel kinnitatud vastamine taotlemise tingimustele on muutunud.
 • Valeandmete esitamisel peab toetuse saaja toetuse tagastama ning kaotab õiguse loometoetuse taotlemisele järgneva kolme aasta jooksul.
 • Loometoetuste ja loomestipendiumite määramise üle peab arvestust ja nende tingimuste täitmise eest vastutab loomeliidu juhatus.
 • Positiivsed vastused võib taotlejale kätte toimetada e-kirja teel, negatiivsed kirjalikult kättetoimetamise fikseerimisega, sest sellest hetkest hakkab jooksma vaide esitamise aeg.

Loometoetuse suurus on 2021. aastal 584 eurot kuus, millele lisaks tasub loomeliit sotsiaalmaksu ning tekib loometoetuse saajale ravikindlustus, mis kehtib kuni üks kuu peale loometoetuse saamise lõppu.

Loometoetuse maksmise kestus on 6 kuud järjest. Loometoetuse pikendamise avaldus eeldusel, et taotlemise tingimused ei ole vahepeal muutunud, tuleb esitada loomeliidule MITTE HILJEM KUI 30 PÄEVA ENNE TOETUSE MAKSMISE LÕPPU. Hiljem esitatud taotluste puhul on loomeliidul kohustus need läbi vaatamata jätta.

Alates 18. aprillist 2021 kuni aasta lõpuni ei kehti nõue, et kahe loometoetuse vahele peab jääma kaks aastat pausi.

Loometoetuse taotlemiseks:

 1. lae alla ja täida taotlusvorm ´Loometoetuse ankeet´(Microsoft Word fail);
 2. allkirjasta või digiallkirjasta ja saada e-kirja teel tantsuliit@gmail.com või kirjateel Hobujaama 12 / Narva mnt 9E, 10151 Tallinn.