Kedja@Tantsumassiiv

koostöös Tantsumassiiviga 2020

19.-20. august 2020

Kedja toimus sel aastal mitmes riigis üheaegselt ja osaliselt online formaadis. Kedja@Tantsumassiiv on Baltimaade ühine programm.

Loe toimunud üritusest 11. septembri Sirbist

Kedja@Tantsumassiiv oli osa Tantsumassiiv 2020 programmist.

“Võimalus magada” – Agnese Bordjukova (LV), Alise Bokaldere (LV) – töötuba

Liikumisepõhine töötuba avab unes viibimise füüsilisi ja ideoloogilisi aspekte. Valik uinuda on personaalne reaktsioon tänapäeval toimuvale, väljendades soovi taanduda.

Une passiivselt aktiivne olek võtab üle ja toob esile elamise põhiväärtused.

Töötuba uurib, kui palju eluaega on alles jäänud, ja kuidas seda aega kasutatakse.

“Performance kunst kui tööriist demokraatiale” – Denisas Kolomyckis (LT)- töötuba

Töötuba kutsub looma ruumi, mis oleks sümbioosis meid ümbritseva loodusega, otsides sügavamat mõistmist enda kehast, kaasates uusi tehnikaid läbi praktika, reflektsiooni ja etendamise kaudu.

Seminari vormis töötoas on osalejatel võimalus esitleda enda kogemusi ja ideid ning uurimuspraktikaid.

“Olmeulmad: kambavaim” – Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Maarja Tõnisson (EE) ja Raho Aadla (EE) – töötuba

Kõik saavad võimaluse olla juhid, rohkelt saab järgneda teistele jäädes kogedes ikka iseendaks. Töötoas tegeletakse koos tantsimise kui kogukonda loova praktikaga, kus isikupärased liikumisharjumused kohtuvad üksteisega, mille tulemusena tekib  iga osaleja jaoks ühistel alustel põhinev, kuid täiesti omanäoline tähenduslik tervik.

“Ühised kogemused kui kogukondliku ühisuse alustalad” – online Kedja arutelupaneel

Arutelu eesmärk on avardada tunnetust tantsukogukonnast – üksikute ühinemisel sündivast ühisusest – tuginedes kogukonna liikmete mälestustele, mis on tekkinud tänu TANTSUMASSIIVI töötubade käigus saadud kogemustele. Igat inimest juhivad tema isiklikud implitsiitsed teooriad, mistõttu on viis, kuidas ja mida mäletatakse, tunnistus sellest, mida indiviid väärtustab ja millistel alustel ta nii teadlikult, kui ka teadvustamatult tegutseb. Arutluse käigus lõimuvad teineteisega ajalises mõõtmes erisuunalised (minevik-tulevik) ja tegevuslikus plaanis kuhjuvad (üks kogemus, kaks kogemust jne) mõtteprotsessid: tagasivaade juhtunule (mälestused) ja edasivaade võimaliku tuleva osas (kujutelmad).

Paneeli on võimalik järelvaadata Kedja FB lehel.

Kedja@Tantsumassiivi peakorraldaja on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, eesotsas Kedja töörühmaga koosseisus Jaan Ulst, Raho Aadla ja Maarja Tõnisson.

Meie partnerid: Cultural Development Administration Region Västra Götaland (Rootsi), Läti Tantsuinfo Keskus (Läti), Contemporary Dance Association (Leedu) ja MTÜ Oma Stuudio (Tantsumassiivi peakorraldaja koostöös Massia Loomekeskusega). 

Projekti toetas: Eesti Kultuurkapital

////

TEXT IN ENGLISH:

Kedja@Tantsumassiiv in collaboration with Tantsumassiiv 2020

19th-20th August 2020

This year Kedja takes in various countries simultaneously ja partially in the internet. Kedja@Tantsumassiiv is joint program from the Baltic States.

Read about the event (in Estonian) – culture newspaper SIRP.

Kedja@Tantsumassiiv was part of Tantsumassiiv 2020 program.

“Performance art as a tool for democracy” – workshop by Denisas Kolomyckis (LT)

“Performance art as a tool for democracy” were artist are invited to create a space of symbiosis with the surrounding nature, seeking deeper understanding of the use of their own body, engaging with new techniques through technical practice, reflection and performances. During this seminar, through exercises, discussions and research, participants will have the opportunity to present their own experiences and ideas in their own field of artistic practice.

“Possibility to Sleep” – workshop by Agnese Bordjukova (LV), Alise Bokaldere (LV)

It’s movement practice, even embodied philosophy unfolding transient and trans-formative nature of a life force. The practice is based on physical and ideological aspects of sleep. The choice to sleep is a personal response to current time expressing a desire to retreat. Passively active state of sleep takes over and brings in the awareness of essentials of living. How much life time is left and how it is spent, is a matter of concern.

“Olmeulmad: Gang Spirit” – workshop by Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Maarja Tõnisson (EE) ja Raho Aadla (EE)

Everyone gets a chance to be a leader, There will be many opportunities to follow others while staying yourself when experiencing the process. The workshop looks at dance as a community-creating practice, where individual movement habits meet resulting in a unique and meaningful whole for each participant that is based on common foundations.

“Common Experiences  as the Cornerstones of Community.” – Virtual Kedja discussion panel

The aim of the virtual discussion panel ‘Common Experiences as the Cornerstones of Community’ is to broaden the understanding of what forms the dance community – syncretism instantiated in virtue of uniting singularities.  This is done through exploring the memories of community members, which have been created through experiences gained during Tantsumassiiv workshops. Each person is guided by their own personal implicit theories. Therefore the manner of remembering and the content of memories, are a sign of what a person deems valuable and how they consciously or unconsciously act. During the discussion thought processes that are opposing in time (past and future) and cumulating descriptions of actions (one experience, two experiences etc.) will merge. The discussion will consist of looking back to what happened (memories) and forward looking gaze towards a possible future (fantasy).

Panel is recorded and online on Kedja FB page.

Kedja@Tantsumassiiv main organiser was Estonian Dance Art and Dance Education Union’s Kedja working group lead by Jaan Ulst, Raho Aadla and Maarja Tõnisson.

Our partners: Cultural Development Administration Region Västra Götaland (Sweden), Latvian Dance Info Center, Contemporary Dance Association (Lithuania) and NGO Oma Stuudio (main organiser of Tantsumassiiv 2020 in collaboration with Massia Creative Center).

Project was supported by: Cultural Endowment of Estonia

Scroll to Top