Eesti Tantsuhariduse Liit 2013

Juhtkonna koosseis:
Juhatus:
Anu Sööt (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, täiendusõppe spetsialist)
Mall Noormets (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukompositsiooni ja lavalise liikumise õppejõud, tantsukooli Noor Ballett Fouettè tantsuõpetaja)

Volikogu:
Jane Miller-Pärnamägi (SA ETA Tantsukeskuse arendusjuht)- volikogu esimees
Anne Tamm-Kivimets (Tantsustuudio Just Tants juht ja tantsuõpetaja)
Anu Ruusmaa (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia klassikalise tantsu õppejõud)Anu Vask (tantsuõpetaja-koreograaf, vabakutseline tantsukunstnik)
Heili Lindepuu (Pirita Majandusgümnaasiumi loov- ja nüüdistantsu õpetaja, Tallinna Tantsuteatri juhataja)
Ilma Adamson (karaktertantsu õpetaja-metoodik, tantsuansambel Sõpruse juhendaja ja mentor)
Lii Ainsalu (Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide Stuudio direktor)
Silvia Purje (võistlustantsu õpetaja, tantsuklubi Twist peatreener)
Sille Kapper (Tallinna Ülikooli tantsuajaloo teadur, rahvakunstiseltsi Leigarid tantsuõpetaja ja kunstilise juhi assistent)
Tanel Keres (võistlustantsu õpetaja, tantsuklubi Mereng peatreener)
Terje Kaldur (Kunstiteraapiate magistrant Tantsu- ja liikumispõhine individuaaltöö ja nõustamine (vägivalla ennetus,tähelepanuhäiretega lapsed, üksildased lapsed jne.))

Üldkoosolekul kinnitatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

Tantsuhariduse valdkonna kaardistamine
Koostöö kohalike omavalitsuste ja ministeeriumitega
Üldhariduskoolide tantsuõpetajate kokkusaamiste korraldamine
Ainekavadega seonduva info jagamine
Tantsuõpetuse gümnaasiumi osa ainekava loomine
Tantsuõpetus huvihariduses, ainekavade loomine
Tantsunõukogu tegevuses osalemine
Rahvusvaheline koostöö organisatsiooniga DaCi
Gerd Neggo preemia väljaandmine
Eestikeelse õppekirjanduse väljaandmine (konkurss tantsuõpetuse metoodika alaste õppematerjalide loomiseks)
välismaise tantsualase kirjanduse tõlkimine ja kirjastamine
Kodulehekülje arendamine
Tantsuinfo kuukirja väljaandmine
Liikmete toetamine ja motiveerimine (liikmete erialase enesetäienduse stipendiumi väljaandmine)
liidu jätkusuutlikuse suurendamine (tegevjuhi töökoht jm.)
Mõttetalgute korraldamine partnerorganisatsioonidega

Olulisemad tegevused ja projektid:
1) Tantsuvaldkonna õppekavade arendustegevus
1.1 Gümnaasiumi tantsuõpetuse ainekava loomine
2013 valmis ETHL algatusel üldhariduskooli tantsuõpetuse õppekava vabaainena gümnaasiumile. Gümnaasiumi tantsuõpetuse ainekava koosneb 35-tunnilistest kursustest, mida võib rakendada ükshaaval, vabas järjestuses ja/või omavahel integreerituna. Ainekava sisaldab järgmisi kursusi: rahvatants, standard- ja ladina tantsud, kaasaegne tants, klassikaline tants, tantsukompositsioon.
1.2 Põhikooli tantsuõpetuse ainekava tutvustamine ja selle rakendumise jätkuv seire
1.3 Kehalise kasvatuse tantsulise liikumise ainekavade tutvustamine ja rakendumise jätkuv seire

1.4 Tantsulise liikumise õppematerjali levitamine (eesti- ja rahvaste tantsude, standard- ja ladina tantsude ning loovtantsu õpetamine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis). Lisaks on raamatus Viljandi koolitusgrupis õppinud õpetajate tunnikonspektide näited. Raamatule toeks on loodud videomaterjal reaalsete tundidega, kuidas vastavat kolme tantsuvaldkonda kehalise kasvatuse tunnis õpetada.
1.5 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas täiendusõppe talituses jätkus kehalise kasvatuse õpetajate koolitamine teemal „Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“.
1.6 Riikliku huvihariduse näidis õppekava tutvustamine ja rakendumise jätkuv seire:
Valmisid huvihariduse tantsuõpetuse näidis ainekavad: ballett; rahvatants; loov- ja kaasaegne tants; standard- ja ladina tantsud. Huvikeskuste Juhtide Kogu poolt korraldati ainekavade keeleline toimetamine.

2) tantsuvaldkonna arendustegevus koostöös partneritega
2.1 Eesti Tantsunõukogu tegevuses osalemine:

Erinevates Eesti Tantsunõukogu tegevustes, aruteludes, valdkonna otsuste tegemistes osalemine. 2014.a. aset leidva tantsunõukogu üldkoosoleku ettevalmistus, kuhu on oodatud kõik tantsuvaldkonna arendamisest ja kaasamõtlemisest huvitatud tantsukunstnikud, tantsuõpetajad, korraldajad, mõjutajad, kirjutajad jt.
2.2 „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“ loomise protsessis osalemine:
5. aprillil töörühma loome- ja arengupotentsiaali avamine kaudu tantsuvaldkonna esindamine Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis. Töörühma ülesandeks oli määratleda peamised sihtrühmad ja probleemid
26.04 töörühmade teine seminar, mis toimus City Hotel Portuses, kus keskenduti eesmärkide ja lahendusteede leidmisele.
20. novembril „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“ rakendusplaani koostamisel osalemine.
2.3 dokumendi „Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020“ koostamise protsessis osalemine:
Läbi Tantsunõukogu töögrupi esitati tantsukunsti valdkonna nägemus Etenduskunstide töögrupile.
2.4 Tantsuspetsialisti kutsestandardi erinevate tasemete loomise tööprotsessis osalemine
Kultuuri Kutsenõukogu juurde moodustatud töörühmas osales 3 ETHLi volikogu liiget, kes tegid liidu poolseid ettepanekuid tantsuspetsialist, tase 5; tase 6; tase 7 ja tase 8 kutsestandardi loomisel.

3) Erialase info vahendamine ja kirjanduse kirjastamine
3.1 Tantsuvaldkonna kirjanduse kirjastamine
-alustati tantsuõpetuse metoodikate kogumike loomist ja koostamist. Ühes kogumikus leiab käsitlemist kolme eesti tantsuõpetaja õpetamismetoodika. Käsikirjade valmimine on plaanitud 1. oktoobriks 2014.
-Koostöös kirjastusega Koolibri ilmus raamat „Loovtants. Metoodika ja näidistunnid“.
3.2 Igakuiste elektrooniliste kuukirjade väljaandmine:
ETHL kureerib Tantsuinfo Kuukirja väljaandmist, mis on tantsuvaldkonnast huvitatutele suunatud igakuine elektrooniline ajakiri u. 15-leheküljelises mahus. Kuukirja toimetab Evelin Lagle ja kujundab Jaan Sarapuu.
3.3 Eesti Tantsuhariduse Liidu (ETHL) kodulehe haldamine ja arendus

4) Tantsuõpetajate tunnustamine
4.1 Gerd Neggo tantsuõpetaja aastapreemia väljaandmine:
ETHL algatusel ja Eesti Kultuurkapitali toetusel anti 2013. aastal kolmandat korda välja Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja stipendium. Preemia saaja oli Tartus tegutseva Just Tantsukooli eestvedaja ja õpetaja Anne Tamm-Kivimets.
4.2 Tantsuõpetajate enesetäienduse stipendium:
29. aprillil rahvusvahelisel tantsupäeval anti välja kolmele liidu liikmele koolitustel, festivalidel jm erialastel enesetäiendustel osalemiseks nii Eestis kui välismaal.

5) Rahvusvaheline koostöö:
ETHL jätkas koostööd rahvusvaheliste tantsuhariduse võrgustikega Dance and the Child International (daCi), mille Eesti esindajana osaleb koosolekutel Anu Sööt.

2013 tunnustas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Eesti Tantsuhariduse Liitu parima koostööpartneri „HEA SÕBRA“ tiitliga.